Ing. Svatopluk Bernard
Geodet

geodezie, geodetické práce, geodetické plány geometrický plán, zeměměřič, geodetické zaměření pozemku a stavby, katastr nemovitostí

Kontakt:


Ing. Svatopluk Bernard
U Trojice 21
370 04 České Budějovice 4

Kancelář:
Lidická 11/124
370 86 České Budějovice
budova katastrálního úřadu (Geodézie)
3. patro, č. dveří 307 (naproti schodům)

φ14°28'31,3"
λ48°58'3,8"

e-mail:
bernard@geo-bernard.com (katos11@yahoo.com)

mobil: +420 605 118 385

icq: 208397914

IČ: 72150777


kontakt pro zákazníky
z Velké Británie a Irska:

Ing. Pavel Skála
mobil: 0044(0)7772 104 497


Služby v oblasti katastru nemovitostí

A) Geometrický plán, který se vyhotovuje pro

 • stavby – dokončené budovy pro kolaudaci např. novostavby, přístavby, garáže a jiné stavby
 • rozestavěné budovy pro získání hypotečního úvěru
 • rozdělení pozemku – je nutné doložit souhlas příslušného obecního, stavebního úřadu s dělením pozemku
 • zřízení věcného břemene – vyhotovuje se v případě, že věcné břemeno bude zřízeno pouze na část pozemku

B) Vytýčení hranic parcel

 • pro fyzické i právnické osoby
 • pro navrácení velkých lesních celků
 • pro pozemkové úpravy

Bližší specifikace viz VYHLÁŠKA 190/1996 Sb. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

C) Práce v bodových polích

 • rekognoskace PBPP
 • budování nových PBPP dle vyhlášky 190/1996 Sb.

D) Pozemkové úpravy

V rámci projektu jednoduchých i komplexních pozemkových úprav lze provést následující geodetické práce:

 • doplnění podrobného polohového bodového pole
 • zaměření skutečného stavu krajiny
 • geodetická dokumentace obvodu pozemkové úpravy
 • zjišťování průběhu hranic nesměňovaných pozemků
 • zavedení výsledného operátu pozemkových úprav ve formě mapy DKM do KN
 • vytyčení hranic pozemků dle schváleného návrhu pozemkových úprav
^ nahoru

Služby v oblasti inženýrské geodézie

 • zajištění výkonu funkce odpovědného geodeta
 • vytyčování stavebních objektů
 • zaměření skutečného provedení staveb
 • zaměřování průběhů podzemních inženýrských sítí a jejich digitální zpracování
 • měření parametrů jeřábových drah
 • zpracování výsledků v digitální formě s propojením na GIS
 • vyhotovení map velkých měřítek
 • vyhotovení podkladů pro projekční činnost
 • zaměření a výpočet kubatur, případná vizualizace (skládky, ukládky)
 • sledování posunů a deformací
 • mapovací práce, základní mapy závodů
 • zaměřování památkových objektů
 • poradenská činnost v oblasti inženýrské geodézie
^ nahoru

Tvorba DMT a GIS a využití DPZ

Digitální model terénu (DMT) je počítačový soubor geodat (bodů, linií a ploch), která komplexně popisují průběh terénního reliéfu. DMT umožňuje efektivní řešení nejrůznějších typů prostorových úloh. Nabízím vám komplexní sortiment prací a služeb při zpracování digitálního modelu terénu z převzatých nebo mnou pořízených geodatzpracování požadovaných výstupů z DMT. Výsledek mohu dodat jak v digitální, tak v tištěné podobě:

 • vrstevnicové plány
 • stínované 3D pohledy
 • podélné a příčné řezy
 • objemové výpočty (kubatury)

Příprava DMT je také nezbytnou součástí tvorby digitálních ortofotomap. Ty patří k základním vrstvám geoinformačního systému (GIS).

Poradím vám s budováním GISu , který vede ke zefektivnění práce s prostorovými daty. Pomocí GISu lze snadno tvořit podklady pro správní řízení nebo pro koncepční činnost a plánování rozvojových záměrů. GIS data umožňují také modelování jevů a dějů v daném území.

Dálkový průzkum Země (DPZ) je spolu s leteckým měřickým snímkováním velice silný nástroj k identifikaci jevů na povrchu Země. K práci v GIS poskytuje nadmíru užitečné obrazové informace a podklady k následným analýzám.

^ nahoru