Ing. Svatopluk Bernard
Geodet

geodezie, geodetické práce, geodetické plány geometrický plán, zeměměřič, geodetické zaměření pozemku a stavby, katastr nemovitostí

Kontakt:


Ing. Svatopluk Bernard
U Trojice 21
370 04 České Budějovice 4

Kancelář:
Lidická 11/124
370 86 České Budějovice
budova katastrálního úřadu (Geodézie)
3. patro, č. dveří 307 (naproti schodům)

φ14°28'31,3"
λ48°58'3,8"

e-mail:
bernard@geo-bernard.com (katos11@yahoo.com)

mobil: +420 605 118 385

icq: 208397914

IČ: 72150777


kontakt pro zákazníky
z Velké Británie a Irska:

Ing. Pavel Skála
mobil: 0044(0)7772 104 497


Obsah

Kdy a kde všude potřebujete geodeta?

Co je to geometrický plán a k čemu slouží?

Náležitosti pro zápis budovy do katastru nemovitostí

Náležitosti pro zápis rozestavěné budovy do katastru nemovitostí

Práce geodeta v investiční výstavbě

Další speciální činnosti geodeta

Poradenství v oblasti GPS, DMT, GIS, fotogrammetrie,
dálkového průzkumu Země a FM

Kdy a kde všude potřebujete geodeta?

 • prvně je potřeba geodet při vytýčení hranic parcely nebo pro tvorbu geometrického plánu (GP) na oddělení parcely
 • podruhé při vytýčení budoucí stavby (např. rodinného domu) v terénu podle projektu
 • pokud je třeba, tak u nedokončené stavby pro vyhotovení GP pro půjčku
 • GP pro zápis do katastru nemovitostí lze dělat již po jasně viditelném uspořádání prvního nadzemního podlaží (stavba tedy nemusí být kompletně hotová)
^ nahoru

Co je to geometrický plán a k čemu slouží?

 • výsledek zeměměřických činností
 • vyhotovuje se v případě, že na části pozemku dojde ke změně, kterou je třeba zapsat a zakreslit v katastru nemovitostí
 • je technickým podkladem pro případný zápis změny do katastru nemovitostí a je neoddělitelnou součástí příslušné listiny (kolaudační rozhodnutí, rozhodnutí o přidělení čísla popisného, kupní smlouva, rozhodnutí soudu), podle které má být proveden zápis do katastru nemovitostí
 • o zápis do katastru nemovitostí požádá vlastník parcely dotčené změnou

Geometrický plán se vyhotovuje pro:

 • zaměření stavby
  · rozestavěné budovy pro získání hypotečního úvěru
  · dokončené budovy před kolaudací např. novostavby, přístavby, garáže apod.
 • zřízení věcného břemene
  vyhotovuje se pouze v případě, že věcné břemeno bude zřízeno pouze na části zatíženého pozemku, rozsah věcného břemene bude vyznačen v grafické části geometrického plánu, do katastrální mapy se nezakresluje
 • rozdělení pozemku
  upozorňujeme na nutnost (při pozdějším zápisu plánu do katastru nemovitostí) doložit souhlas příslušného obecního, stavebního úřadu s dělením pozemku
 • obnovení a vytyčení vlastnických hranic
  · přenáší se hranice zakreslená v katastální mapě do terénu
  · v terénu se vytyčují z předchozí měřické dokumentace a technických podkladů uložených na katastrálním úřadě a její lomové body se vyznačí předepsanými hraničními znaky (plastové mezníky, hřeby atd.)
  · výsledkem vytyčovaných prací je třeba seznámit vlastníky všech parcel, pro které je tato hranice společná, vlastníci mohou vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s průběhem vytyčené hranice do vytyčovacího protokolu, který je následně uložen v dokumentaci katastrálního úřadu
^ nahoru

Náležitosti pro zápis budovy do katastru nemovitostí

 1. žádost o zápis budovy u příslušného katastrálního úřadu
 2. kolaudační rozhodnutí (úředně ověřenou kopii opatřenou doložkou o nabytí právní moci)
 3. doklad o přidělení čísla popisného/evidenčního
 4. geometrický plán (originál s vyznačením budovy)

Náležitosti pro zápis rozestavěné budovy
do katastru nemovitostí

 1. žádost o zápis
 2. stavební povolení (úředně ověřenou kopii opatřenou doložkou o nabytí právní moci)
 3. geometrický plán (originál s vyznačením rozestavěné budovy)
 4. čestné prohlášení stavebníků že jsou vlastníky rozestavěné budovy, úředně ověřené podpisy

Pozn. některé výše zmíněné body se mohou drobně lišit u různých katastrálních úřadů

Formuláře, které budete potřebovat při výše uvedených činnostech, si můžete stáhnout v sekci Ke stažení.

^ nahoru

Práce geodeta v investiční výstavbě

K hlavním pracem v inženýrské geodézii patří následující činnosti, se kterými vám mohu poradit:

 • geodetické práce v investiční výstavbě – zajištění výkonu funkce odpovědného geodeta
 • vytyčování montovaných i monolitických staveb
 • kontrolní měření v průběhu výstavby
 • sledování deformací staveb, hrází
 • zaměřování skutečného provedení inženýrských sítí, liniových staveb a budov
 • dokumentace skutečného provedení stavby
^ nahoru

Další speciální činnosti geodeta

Kromě práce v katastru nemovitostí a investiční výstavbě se zabývám i celou škálou dalších specializovaných prací. Více se můžete dozvědět v sekci Služby, nebo samozřejmě při osobním kontaktu (ústně či písemně) a případně se dozvědět podrobnosti k vámi požadované činnosti.

 • účelové mapování a tvorba polohopisných a výškopisných podkladů pro projektovou činnost při různých stavbách
 • výstupy klasické i v digitální formě, v libovolném formátu
 • zřízení a doplnění bodového pole
 • veškerá měření a šetření nutná pro projekt a realizaci pozemkových úprav
^ nahoru

Poradenství v oblasti GPS, DMT, GIS, fotogrammetrie, dálkového průzkumu Země a FM

Budete-li budovat geoinformační systémy, budete se setkávat s následujícími pojmy. Ve všech uvedených oblastech vám rád poradím a navrhnu pro vás nejefektivnější řešení, využívající vaše stávající zdroje a respektující vaše možnosti.

Globální polohový systém GPS je způsob určování polohy pomocí družic. k němu se používají buď geodetické aparatury, v mnoha případech však stačí i mnohonásobně levnější turistické přijímače (tzv. sběrače GIS dat).

Digitální model terénu (DMT) je počítačový soubor geodat (bodů, linií a ploch), která komplexně popisují průběh terénního reliéfu. DMT umožňuje efektivní řešení nejrůznějších typů prostorových úloh. Více se dozvíte v sekci Služby.

Příprava DMT je také nezbytnou součástí tvorby digitálních ortofotomap. Ty patří k základním vrstvám geoinformačního systému (GIS). Ten vede k zefektivnění práce s prostorovými daty. Ochotně vám poradím s jeho budováním, s výběrem softwarových produktů, výběru podkladových dat i možností jejich pořízení. Snadno lze pomocí GISu tvořit podklady pro správní řízení nebo pro koncepční činnost a plánování rozvojových záměrů. GIS data umožňují modelování jevů a dějů v daném území. Nutnost budovat GI systémy vyvstává před každým obecním úřadem nebo větší firmou.

Fotogrammetrie (letecké snímky) slouží jako jeden z podkladů pro rozhodování o území. Pomocí dálkového průzkumu Země lze z družicových dat zjistit mnoho zajímavých informací nejen o poloze, ale i o stavu objektu. Datový výstup z obou metod se používá jako podklad pro budování GISu. Jsem schopen vám poradit se získáním a využitím těchto dat nebo pro vás v případě zájmu tato data přímo obstarat.

Facility Management (FM) je obor, který optimalizuje podpůrné procesy ve firmě s ohledem na organizaci i ekonomii. Hlavní část práce geodeta v oblasti FM je správa nemovitostí a účelné využití informací z katastru nemovitostí.

^ nahoru